Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Akcje automatyczne do wywoływania w wierszu poleceń

Uruchamiając program EPLAN z poziomu wiersza poleceń, ma się możliwość użycia kilku akcji automatycznych. Akcje te umożliwiają realizację kompletnych funkcji programowych, bez konieczności logowania się do systemu w charakterze użytkownika.

Program EPLAN udostępnia następujące akcje automatyczne:

Nazwa akcji

Opis

backup

Zabezpiecza projekt lub dane zasadnicze.

changelayer

Zmienia graficzne właściwości warstw.

check

Sprawdza strony lub cały projekt.

compress

Kompresuje projekt.

CopyToolBarAction

Kopiuje przyciski jednego paska narzędzi do innego paska narzędzi.

devicelist

Importuje, eksportuje lub usuwa listę urządzeń.

edit

Otwiera stronę lub projekt.

EplApiModuleAction

Wczytuje i rejestruje moduł API.

EsCorrectConnections

Prawie identyczne punkty definicji połączeń razem.

ExecuteScript

Wykonuje skrypt.

export

Eksportuje strony lub projekty w różnych formatach.

export3D

Eksportuje obszary zabudowy do formatu STEP.

exportNCData

Eksportuje dane NC dla formatów maszyny Steinhauer, Rittal - Perforex / Secarex, DXF oraz szablonów nawierceń.

exportProductionWiring

Eksportuje dane konfekcjonowania żył w różnych formatach.

exportToGraphics

Eksportuje strony lub projekty w formacie graficznym (TIF, GIF, PNG, JPG).

generate

Generuje połączenia lub kable.

GraphicalLayerTable

Importuje / eksportuje warstwy.

import

Importuje projekty, makra lub rysunki.

label

Generuje eksport danych produkcji / etykiety dla projektu.

MfExportToolbarAction

Eksportuje jedną lub kilka pasków narzędzi zdefiniowanych przez użytkownika.

MfImportToolbarAction

Importuje pasek narzędzi z pliku.

MfRemoveToolbarAction

Usuwa zdefiniowany przez użytkownika pasek narzędzi.

OpenWorkspaceAction

Otwiera istniejący obszar roboczy.

partslist

Importuje lub eksportuje listę materiałową.

plcservice

Importuje lub eksportuje dane PLC przy użyciu wymienionego programu konfiguracyjnego.

print

Drukuje wybraną stronę lub cały projekt.

ProjectAction

Wykonuje daną akcję dla projektu, a potem zamyka projekt.

projectmanagement

Wczytuje plik z informacjami o projekcie do zarządzania projektami.

ProjectOpen

Otwiera projekt.

RegisterScript

Rejestruje skrypt.

Renumber

Przeprowadza numerowanie.

reports

Ocenia projekt.

restore

Przywraca projekt lub dane zasadnicze.

SaveWorkspaceAction

Zapisuje aktualne ustawienia interfejsu użytkownika jako obszar roboczy.

search

Wyszukuje obiekty (zasób, właściwości, teksty itp.) w danym projekcie.

selectionset

Pobiera wartości (nazwę, ścieżkę, rozszerzenie) wybranych stron lub wybranego projektu.

SetProjectLanguage

Ustawia języki dla projektów edytowalnych i przeznaczonych tylko do odczytu.

synchronize

Synchronizuje dane projektu.

translate

Tłumaczy projekt, usuwa tłumaczenie z projektu lub eksportuje listę brakujących słów.

UnregisterScript

Wyrejestrowuje skrypt.

XEsUserPropertiesExportAction

Eksportuje właściwości zdefiniowane przez użytkownika do pliku.

XEsUserPropertiesImportAction

Importuje właściwości zdefiniowane przez użytkownika z pliku.

XDLInsertDeviceAction

Wstawia urządzenie.

XGedUpdateMacroAction

Aktualizuje makra.

XMActionDCImport

Importuje plik konfiguracyjny danych edycji zewnętrznej do istniejącego projektu EPLAN.

XMDeleteReprTypeAction

Usuwa rodzaj prezentacji z wybranego makra i zapisuje to makro w katalogu.

XMExportConnectionsAction

Eksportuje właściwości połączeń danego projektu do edycji zewnętrznej.

XMExportFunctionAction

Eksportuje właściwości funkcji danego projektu do edycji zewnętrznej.

XMExportPagesAction

Eksportuje właściwości strony danego projektu do edycji zewnętrznej.

XSDPreviewAction

Otwiera lub zamyka podgląd strony lub makro.

XSettingsImport

Import ustawień użytkownika, stacji i firmy.

W razie niewprowadzenia parametru nazwy projektu (/PROJECTNAME) przy wykonywaniu akcji automatycznej, otwierany jest ostatnio używany projekt.

Zobacz również