Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Zakładka Widok (Widok otworowania)

W tej zakładce możesz edytować właściwości widoków otworowania 2D.

Przegląd najważniejszych elementów okna dialogowego:

Nazwa widoku:

Każdy widok jest identyfikowany jednoznaczną nazwą zapisaną w ustawionym języku. Możliwych jest kilka widoków o tej samej nazwie.

Opis:

Opis to dowolny tekst wielojęzyczny opisujący widok w sposób szczegółowy.

Obszar zabudowy:

Jeden widok otworowania 2D zawsze można wstawić tylko do jednego obszaru zabudowy. W tej rozwijanej liście wyświetlają się wszystkie obszary zabudowy utworzone w projekcie. Po pierwszym otwarciu okna dialogowego pojawia się tu nazwa pierwszego obszaru zabudowy projektu.

Elementy podstawowe:

W tym miejscu można ustalić, co ma być prezentowane w widoku otworowania 2D. Można w ten sposób jeszcze bardziej ograniczyć wyświetlaną zawartość obszaru zabudowy. Należy kliknąć przycisk [...], aby otworzyć okno dialogowe Wybór obiektu 3D i wybrać obiekty prezentowane w widoku otworowania 2D.

W przypadku widoków otworowania 2D i widoków modelu można wybrać również położone głębiej w hierarchii elementów składniki jako element podstawowy, np. powierzchnie montażowe. Nie jest to możliwe w przypadku rozłożeń elementu miedzianego.

Jeżeli wybrane elementy podstawowe nie zawierają powierzchni istotnych z punktu widzenia obróbki NC, zostanie dodany automatycznie następny wyższy element z powierzchniami istotnymi z punktu widzenia obróbki NC.

Ustawienie skali:

Podczas obliczania skali można korzystać z następujących procedur:

Skala:

To pole jest aktywne, jeżeli w polu Ustawienie skali wybrano opcję "Ustalono ręcznie"; proszę podać tu skalę w postaci "1:x".


Pole grupy Właściwości

Dla widoków otworowania 2D dostępne są m.in. następujące właściwości:

Zobacz również