Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Okno dialogowe Ustawienia: Zarządzanie artykułami (użytkownik, tłumaczenie) / zakładka Zarządzanie artykułami

W tym oknie dialogowym / tej zakładce wybierasz, które wielojęzyczne pola w zarządzaniu artykułami mają być tłumaczone. Wszystkie ustawienia odnoszą się do użytkownika.

Przegląd najważniejszych elementów okna dialogowego:

Właściwości opisowe:

W tym polu wyświetlają się wszystkie właściwości istotne dla tłumaczenia. Jeśli aktywowane jest pole wyboru przy właściwości, właściwość jest tłumaczona podczas następnego procesu tłumaczenia.

Zezwól na dowolne wprowadzanie dla nietłumaczonych tekstów:

Jeżeli korzystasz z zarządzania prawami EPLAN, możesz tutaj ustalić, aby określone grupy użytkowników mogły wprowadzać tylko teksty, które już istnieją w słowniku.

Jeżeli to pole wyboru jest aktywne, teksty wielojęzyczne, wykluczone z tłumaczenia, można wprowadzać dowolnie, niezależnie od zarządzania prawami. To ustawienie dotyczy również właściwości artykułów zdefiniowanych przez użytkownika.

Jeżeli pole wyboru jest dezaktywowane, obowiązuje ograniczenie określone w zarządzaniu prawami dla tekstów wielojęzycznych.

[Korekta]:

Przy pomocy tego przycisku można przekształcić teksty wyłączone z tłumaczenia, dla których mimo to wprowadzono język tłumaczenia, w teksty neutralne językowo. Kliknięcie przycisku spowoduje wyświetlenie pytania. Możliwe są następujące opcje:

Zobacz również