Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

Seznam spojů: Základy

Seznam spojů je centrálním oknem aplikace a tvoří základ pro vaše instalační práce. V seznamu spojů, který má tabulkové uspořádání, se po otevření projektu nebo pokračování v něm a výběru požadovaného návrhového prostoru nabízejí v projektu přítomné pokládané spoje ke zpracování stavu instalace. Přitom slouží vlastnosti pokládaných spojů jako nadpisy sloupců seznamu.

Byl-li načten soubor projektu typu *.EPDZ s 3D návrhem montáže, lze podle struktury projektu zobrazit pokládané spoje v závislosti na zvoleném typu spoje, návrhovém prostoru, rozvaděči nebo umístění.

Ze seznamu spojů je navíc možné nechat si zobrazit pro každý pokládaný spoj situaci napojení ve vybraném návrhovém prostoru v zobrazení 3D.

Sloupce seznamu spojů

S výjimkou typu spoje Kabel lze změnit počet a pořadí zobrazených sloupců v řádku záhlaví seznamu spojů definovaně uživatelem. Tato možnost konfigurace se vám nabízí v nastaveních aplikace.

Vyberou-li se spoje typu Drát (jednotlivá žíla), Drátový můstek nebo Hadice nebo spoje kabelu, máte k dispozici celkem následující vlastnosti spoje jako sloupce seznamu spojů:

Sloupec

Popis

Č.

Zobrazuje pořadové číslo řádku.

Zdroj / Cíl

Zobrazuje označení přístroje včetně označení napojení součásti, která je zdrojem / cílem spoje. Příliš dlouhá označení přístroje jsou zalomena, nelze-li je zobrazit v jednom řádku.

Upozornění

Obsahuje-li označení přístroje cíle stejné identifikátory struktury jako zdroj, část označení přístroje identická se zdrojem se nezobrazí.

Označení

Zobrazuje označení spoje pokládaného spoje.

Æ

Uvádí průřez nebo průměr pokládaného spoje.

Délka

Uvádí délku pokládaného spoje.

Barva

Uvádí barvu pokládaného spoje.

SvazekPředtřídění položených vodičů před konfekcionováním. Za sebou nebo souběžně pokládané vodiče se organizačně sloučí a připraví se jako popsané svazky k zapojení.

Zobrazuje příslušnost pokládaného spoje k určitému svazku.

Řetězec

Uvádí, je-li pokládaný spoj součástí řetězce spojů. Vlastnost Řetězec se zobrazí namísto vlastnosti Svazek, byla-li v nastaveních pro zobrazení seznamu zvolena možnost Řetězec spojůŘetězcem spojů nazýváme seznam navzájem postupně propojených dvojic napojení..

Dráha pokládky

Uvádí úplná označení přístroje kabelových žlabů, skrz které pokládaný spoj probíhá.

Stav

Zobrazuje stav instalace pokládaného spoje ve formě barevného bodu. Rozlišují se následující stavy:

Pokládaný spoj není nainstalovaný.
Pokládaný spoj je zcela nainstalovaný.
Pokládaný spoj je částečně nainstalovaný.
Pokládaný spoj se musí odinstalovat.
Pokládaný spoj byl odebrán.
Pokládaný spoj je zablokovaný pro zpracování.

Upozornění

 • Sloupce Č. a Stav jsou pevnou součástí seznamu spojů a nelze je při konfiguraci sloupců pro seznam spojů v nastaveních odebrat!
 • Pamatujte také, že při uživatelem definované konfiguraci sloupců lze zobrazit vždy pouze určitý počet sloupců.

Vyberou-li se spoje typu Kabel, máte navíc k pořadovým číslům a ke stavu k dispozici následující vlastnosti spoje jako sloupce v seznamu spojů:

Sloupec

Popis

Spoje

Zobrazuje počet v kabelu obsažených kabelových spojů (kabelových žil).

Ozn. kabelu

Zobrazuje úplné označení přístroje kabelu.

Typ kabelu

Uvádí typ kabelu.

Délka

Uvádí délku pokládaného kabelu.

Možnosti řazení

V řádku záhlaví seznamu spojů máte k dispozici s výjimkou sloupce Č. v každém sloupci tlačítka šipky, s jejichž pomocí můžete pro každou vlastnost spoje provést řazení ohledně zobrazených hodnot vlastností.

Možnosti vyhledávání a filtrování

Zobrazení seznamu spojů lze omezit na určité pokládané spoje. K tomuto účelu se nachází nad řádkem záhlaví seznamu spojů lišta vyhledávání a filtrování.

V liště vyhledávání a filtrování máte možnost omezit zobrazení seznamu spojů na určité typy spojů nebo rozvaděče v návrhovém prostoru. Kromě toho lze prostřednictvím lišty vyhledávání a filtrování v projektu hledat anebo filtrovat hodnoty určitých vlastností pokládaných spojů.

Upozornění

Lišta vyhledávání a filtrování je k dispozici pouze tehdy, když je nastavený režim instalace Jednotlivě.

Výběr typů spojů

Od verze 2.9 podporuje EPLAN Smart Wiring - jsou-li ve vybraném návrhovém prostoru projektu přítomny - následující typy spojů:

 • Dráty (jednotlivé žíly)
 • Kabely
 • Drátové můstky
 • Hadice.

Výběr provedete tlačítkem zcela vlevo v liště vyhledávání a filtrování. Pro typ spoje vybraný aktuálně v seznamu spojů máte k dispozici následující symboly:

Drát (jednotlivá žíla)

Kabel

Drátový můstek

Hadice.

Upozornění

Obsahuje-li vybraný návrhový prostor v projektu pouze pokládané spoje jednoho typu spoje, je tlačítko zašedlé a nelze je aktivovat.

Výběr rozvaděče

Disponuje-li otevřený nebo pokračující projekt návrhovými prostory s více rozvaděči, lze v seznamu spojů tlačítkem zobrazit pouze pokládané spoje vybraného rozvaděče. Podrobné informace získáte na stránce nápovědy Výběr návrhových prostorů, rozvaděčů a umístění.

Zohledněné vlastnosti spoje při hledání a filtrování

Je-li v seznamu spojů vybraný typ spoje Drát (jednotlivá žíla), Drátový můstek nebo Hadice, zohlední se při hledání následující vlastnosti spoje:

 • Zdroj (označení přístroje)
 • Cíl (označení přístroje)
 • Označení (označení spoje)
 • Æ = Průřez / průměr
 • Číslo svazku / Číslo řetězce spojů a Index řetězce spojů
 • Poznámka*
 • Typ vodiče (typ žíly) / typ hadice*.

Je-li vybraný typ spoje Kabel, zohlední se při hledání následující vlastnosti spoje:

 • Ozn. kabelu
 • Typ kabelu
 • Poznámka*.

Je-li v seznamu spojů vybraný typ spoje Drát (jednotlivá žíla), Drátový můstek nebo Hadice, zohlední se při filtrování následující vlastnosti spoje:

 • Æ = Průřez / průměr
 • Barva
 • Svazek nebo Řetězec (v závislosti na tom, zda byla v nastaveních zobrazení seznamů vybrána možnost Řetězec spojů nebo ne)
 • Dráha pokládky
 • Stav.

Je-li vybraný typ spoje Kabel, zohlední se při filtrování následující vlastnosti spoje:

 • Typ kabelu
 • Stav.

Upozornění

 • Pamatujte, že u vybraného typu spoje "Kabel" v seznamu spojů nelze vyhledávat anebo filtrovat vlastnosti spoje jednotlivých kabelových spojů (kabelových žil).
 • Vlastnosti spoje označené * lze vyhledávat a filtrovat pouze tehdy, když byly uloženy v souboru projektu typu *.EPDZ. Tyto vlastnosti jsou k dispozici pouze v detailním zobrazení.

Chceme se od vás učit. Za účelem neustálého zlepšování systému nápovědy dokumentujeme vaše chování pomocí Google Analytics (Další informace & možnosti rozporů).