Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

Informace k rozsahu funkcí

Tato dokumentace popisuje celý rozsah funkcí softwaru. Uvedený rozsah funkcí je k dispozici v případě, že máte licencovány veškeré produkty a moduly. Pokud tomu tak není, přesahuje tato dokumentace rozsah funkcí vámi pořízeného softwaru, tzn. popisuje také funkce, které nemáte k dispozici.

Pro rozsah funkcí Vámi pořízeného softwaru je směrodatný výhradně popis funkcí Vámi licencovaného softwaru. U rozsahu funkcí, které překračují možnosti licencovaného softwaru, slouží tato dokumentace jen k informaci o možnostech dalšího rozšíření rozsahu funkcí, které si můžete pořídit.

Informace, který software je vámi v současnosti licencovaný, naleznete v zobrazení Backstage Nápověda (cesta příkazu: Soubor > Nápověda > skupina příkazů Informace > Rozsah licence).

Upozornění k autorskému právu

EPLAN používá Open-Source-Javascript TableFilter, verze 0.0.13, Copyright © 2015 by Max Guglielmi. Zdrojový kód TableFilter podléhá licenci MIT. Zdrojový kód TableFilter a podrobnosti o licenci naleznete na následující webové stránce: https://github.com/koalyptus/TableFilter.

EPLAN používá Open-Source-Javascript Easy-Autocomplete, verze 1.3.5, Copyright © 2016 by Łukasz Pawełczak. Zdrojový kód Easy-Autocomplete podléhá licenci MIT. Zdrojový kód Easy-Autocomplete a podrobnosti o licenci naleznete na následující webové stránce: https://github.com/pawelczak/EasyAutocomplete.

EPLAN používá Open-Source-Javascript prismjs, verze 1.15.0, Copyright © 2012 by Lea Verou. Zdrojový kód prismjs podléhá licenci MIT. Zdrojový kód prismjs a podrobnosti o licenci naleznete na následující internetové stránce: https://prismjs.com/index.html.

EPLAN používá Open-Source-Javascript responsive-tables-js, verze 1.0.6, Copyright © 2015 by Steven Masala. Zdrojový kód responsive-tables-js pod licencí MIT. Zdrojový kód responsive-tables-js a podrobnosti o licenci naleznete na následující internetové stránce: https://github.com/smasala/responsive-tables-js.

Vyloučení odpovědnosti "Migrace artiklu Rittal TS8 do artiklu Rittal VX25"

Tato programová funkce je přemisťovací pomůcka pro migraci ve stávajících projektech EPLAN Pro Panel umístění artiklů systému řazení Rittal TS8 na systém řazení Rittal VX25.

Migrace artiklů systému Rittal TS probíhá na základě migrační tabulky, která je poskytnuta výrobcem Rittal.

Migrace probíhá po artiklech. Správně migrovaný artikl nemůže být, vztaženo na systém řazení Rittal VX25, kompatibilní s existující situací montáže nebo s konstrukčním stanovením cíle svého použití. Každá migrace vyžaduje konkrétní kontrolu zákazníkem.

Artikly VX25 potřebné podle migrační tabulky Rittal jsou poskytovány prostřednictvím EPLAN Data Portal a výrobcem Rittal neustále aktualizovány a doplňovány. Rittal si vyhrazuje právo provádět kdykoliv změny na artiklech a na migrační tabulce bez oznámení.

Programové funkce poskytnuté v EPLAN Pro Panel nepředstavují v této formě žádná řešení specifická pro zákazníka, nýbrž nabízejí toliko podporu při typických zadáních úloh v souvislosti s převodem ze 3D návrhů montáže založených na Rittal TS8 do projektů EPLAN.

Coby zákazník společnosti EPLAN jste sami odpovědní za správnou konstrukci a konfiguraci a dokumentaci migrovaných 3D návrhů montáže.

Poskytnuté programové funkce nenahrazují fundované vědomosti o zacházení a správném používání systémových komponentů Rittal a nezbavují vás povinnosti správného a odborného zacházení se systémovými komponenty Rittal v plánování a aplikaci pro virtuální návrh montáže v EPLAN Pro Panel, v dokumentaci a ve výrobě.

Poskytnutí programových funkcí probíhá bezplatně, je nezávazné a nezakládá žádný nárok na úplnost ohledně konfigurace, konstrukce a vybavení migrovaného 3D návrhu montáže v projektech EPLAN Pro Panel a rovněž veškerých eventualit.

EPLAN nepřebírá žádnou záruku za kompatibilitu se systémem řazení Rittal VX25 a způsobilost k žádoucímu způsobu použití. Nárok na systémovou podporu Rittal společností EPLAN neexistuje. Zákazník nemůže nároky na náhradu jakéhokoliv druhu opírat o to, že je software stižený chybami.

EPLAN si vyhrazuje právo provádět kdykoliv změny na těchto programových funkcích bez oznámení.

Při odchylkách mezi výsledky migrace v publikacích EPLAN Pro Panel a Rittal, jako např. v systémových příručkách, katalozích, migračních tabulkách nebo konfiguračních řešeních Rittal má přednost obsah dokumentace, resp. publikace výrobce Rittal.