Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

Dialog Správa projektů

V tomto dialogu se načítají seznamy adresářů za účelem správy více projektů. Přitom se mohou seznamy projektů nacházet ve Vašem místním systému nebo v okolní síti. Vlastnosti projektu a jejich hodnoty lze použít jako kritéria pro filtr za účelem nalezení požadovaných projektů. vlastnosti projektu si rovněž můžete prohlédnout a zpracovat. Pro data projektu, Vlastnosti projektu a informace o projektu existuje ve správě projektů způsob zobrazení a zpracování.

Přehled nejdůležitějších elementů dialogu:

Filtr:

V tomto rozbalovacím seznamu se zobrazují všechny dostupné filtry. Vybraný filtr je aktivovaný automaticky. Položka "- Neaktivováno -" deaktivuje filtr a vyvolá nefiltrované zobrazení dat. Pomocí [...] otevřete dialog Filtr. Zde můžete generovat, zpracovávat, vymazávat, kopírovat, exportovat, importovat a spravovat filtry.

Kontextové menu rozbalovacího seznamu Filtr obsahuje následující položky:

  • Deaktivovat: Tato položka kontextového menu je k dispozici, je-li nastavený filtr: Vrací nastavení filtru na položku "- Neaktivováno -".
  • <Název filtru> aktivovat: Tato položka kontextového menu je k dispozici, je-li nastavení filtru nastavené na "- Neaktivováno -": Znovu aktivuje naposledy aktivní filtr.

Tímto způsobem můžete rychle přepínat mezi nefiltrovaným zobrazením a zobrazením filtrovaným podle vašich požadavků.

Hodnota: <Vlastnost>:

V tomto poli můžete pomocí přímého vstupu rychle upravit hodnotu kritéria filtru pro definovaný a aktivovaný filtr.

Vlastní pracovní stanice / Cizí pracovní stanice / Server:

V této struktuře stromu zobrazí všechny načtené adresáře a projekty, které obsahují. Náhled můžete filtrovat schématem filtru, které jste sami nadefinovali. Následující ikony ukazují, kde se nacházejí načtené adresáře:

Ikona

Význam

Popis

Vlastní pracovní stanice

Adresáře se nacházejí na vlastním systému. Byly načteny do správy projektů s lokální cestou k souboru, jako např. C:\Program files\EPLAN\EPLAN\Enterprise\6756\Projekty.

Server

Adresáře se nacházejí na serveru. Byly načteny pomocí povolení od serveru, jako např. \\Server\EPLAN\Společné_projekty.

Cizí pracovní stanice

Adresáře se nacházejí na systému třetí osoby. Adresáře nejsou povoleny. Byly načteny do správy projektů s lokální cestou k souboru, jako např. D:\Program files\EPLAN\EPLAN\Enterprise\4567\Projekty.

Načtené projekty se zobrazují v alfanumerickém pořadí. Otevřené projekty se zvýrazní tučně. Koncovky názvů souborů a ikony pro projekty znázorňují, o jaký typ projektu se jedná.

Kontextové menu:

Položka nabídky

Význam

Odebrat ze správy projektů

Odebere označené projekty nebo označené uzly včetně všech podadresářů a v nich obsažených projektů ze správy projektů.

Pokud jste označili projekt, obsahuje kontextové menu další položky nabídky, které jsou dostupné i přes nabídky pod tlačítky [Organizovat] nebo [Extra].

[Organizovat]:

Některé položky této nabídky jsou rovněž k dispozici v kontextovém menu struktury stromu.

Položka nabídky

Význam

Otevřít

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře projekt v dialogu Strany - <Název projektu>. Název projektu se ve správě projektů zobrazí tučně. Když pracujete ve víceuživatelském režimu, může zpracovávat otevřený projekt více uživatelů současně.

Otevřít (Exkluzivně)

Tato položka nabídky je k dispozici jen v kontextovém menu, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře projekt v režimu zpracování "Exkluzivní" v dialogu Strany - <Název projektu>. Název projektu se ve správě projektů zobrazí tučně. Projekt můžete zpracovávat jen vy. Když pracujete ve víceuživatelském režimu, nemají ostatní uživatelé přístup k otevřenému projektu.

Otevřít (Chráněno proti zápisu)

Tato položka nabídky je k dispozici jen v kontextovém menu, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře projekt jako chráněný proti zápisu v dialogu Strany - <Název projektu>. Název projektu se ve správě projektů zobrazí tučně. Když pracujete ve víceuživatelském režimu, mohou zpracovávat otevřený projekt jiní uživatelé.

Zavřít

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Zavře projekt v dialogu Strany - <Název projektu>. Zvýraznění názvu projektu ve správě projektů bude zrušeno.

Přesunout

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře dialog Přesunout projekt '<Název projektu>'. Umožňuje přemístění jednoho čí několika projektů do jiného adresáře.

Přejmenovat

Tato položka nabídky je k dispozici, je-li označen jeden projekt. Umožňuje zadávat projektům nové názvy.

Kopírovat

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře dialog Zkopírovat projekt. Umožňuje kopírování jednoho či více projektů. (Poslední) zkopírovaný projekt se pak automaticky otevře v dialogu Strany - <Název projektu>.

Smazat

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Vymaže a zkopíruje jeden nebo vícero projektů do odpadkového koše Windows.

Nový

Otevře dialog Vytvořit projekt. Umožňuje vygenerovat nový projekt.

Importovat

Umožňuje importovat EPLAN projekt (*.epj). Takové projekty mají formát XML. Při importu máte možnost stanovit nastavení pro import.

Exportovat

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře dialog Exportovat projekt podle pro stanovení cílového adresáře. Umožňuje exportovat EPLAN projekt jako soubor epj ve formátu XML.

Komprimovat

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře dialog Komprimovat projekt. Umožňuje komprimaci projektů. Přitom lze ve schématu stanovit, v jakém rozsahu se má projekt komprimovat.

V rámci komprimace projektu je rovněž možné reorganizovat databázi projektu. Při reorganizování se odstraní smazaná data definitivně z databáze projektu. Databáze projektu se tím zmenší.

Zpracovat automatizovaně

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře dialog Provést: Zpracovat automatizovaně. Umožňuje provést automatizovaný sled akcí pro jeden nebo více projektů.

Zálohovat

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře dialog Zálohovat projekty. Umožňuje archivaci jednoho či více projektů, jejich vyskladnění pro externí zpracování nebo dodatečné uložení.

Obnovit

Umožňuje načtení souborů, které již byly vyskladněny, zálohovány či archivovány, zpět do správy projektů.

Rozpakovat

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden zapakovaný projekt. Umožňuje rozbalení projektu.

Na následujících kartách se zobrazí informace k projektu označenému ve stromové struktuře:

[Extra]:

Toto menu je k dispozici v režimu náhledu. Jestliže chcete přepnout do režimu náhledu, klikněte na [Uložit]. Některé položky této nabídky jsou rovněž k dispozici v kontextovém menu struktury stromu.

Položka nabídky

Význam

Aktualizovat data

Aktualizuje náhled. Jsou přitom zohledněny údaje, které jste uložili vy nebo jiný uživatel v databázi správy projektů. Rovněž výsledky kontrol jsou aktualizovány.

Načíst adresář

Umožňuje načtení adresářů a všech projektů, které obsahují, do správy projektů. Adresář lze načíst, jen když obsahuje minimálně jeden projekt aplikace EPLAN.

Výstup seznamu projektů

Vydá seznam projektů XML ProjList.xml, které byly načteny do správy projektů.

Editovat adresář

Otevře označený adresář na datovém nosiči.

Načíst informace o projektu

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře dialog Vybrat soubor informací o projektu. Umožňuje načtení souboru XML s informacemi o projektu.

Aktualizovat kmenová data projektu

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Aplikace EPLAN zkontroluje, zda jsou kmenová data systému aktuálnější než vaše kmenová data projektu. Je-li tomu tak a kmenová data systému a projektu jsou kompatibilní, budou kmenová data projektu přepsána kmenovými daty systému.

Zkontrolovat projekt

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře dialog Zkontrolovat projekt. Umožňuje provádět kontrolu projektu. Přitom se porovnají nastavení a vlastnosti srovnávacího projektu s nastavením a vlastnostmi příchozího projektu. Také lze provést cílené kontroly příchozího projektu.

Výstup informací o projektu

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře dialog Výstup informací o projektu. Umožňuje zobrazit informace o označeném projektu jako zkrácený přehled nebo celkový přehled na obrazovce.

Zobrazit uživatele

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře dialog Zobrazit uživatele. Zobrazí, kteří uživatelé momentálně zpracovávají označený projekt.

Vytvořit základní projekt

Položka nabídky je k dispozici, je-li označen alespoň jeden projekt. Otevře dialog Vytvořit základní projekt. Umožňuje vytvořit Základní projekt EPLAN (*.zw9). Základní projekty jsou šablony, které obsahují data, z kterých se generují nové projekty.

Naskenovat data zákazníka > Zhotovitel

Tato položka nabídky je k dispozici, je-li označen jeden projekt. Otevře dialog Výběr výrobce / dodavatele. Umožňuje načíst data zákazníka ze správy artiklů do vlastností projektu. Přitom budou data adresy ve skupině správy "Výrobce / dodavatel" načtena do skupiny vlastností "Zhotovitel". Načtená data se zobrazí na kartě Vlastnosti.

Naskenovat data zákazníka > Zákazník

Tato položka nabídky je k dispozici, je-li označen jeden projekt. Otevře dialog Výběr zákazníka. Umožňuje načíst data zákazníka ze správy artiklů do vlastností projektu. Přitom budou data adresy ve skupině správy "Zákazník" načtena do skupiny vlastností "Zákazník". Načtená data se zobrazí na kartě Vlastnosti.

Naskenovat data zákazníka > Koncový zákazník

Tato položka nabídky je k dispozici, je-li označen jeden projekt. Otevře dialog Výběr zákazníka. Umožňuje načíst data zákazníka ze správy artiklů do vlastností projektu. Přitom budou data adresy ve skupině správy "Zákazník" načtena do skupiny vlastností "Koncový zákazník". Načtená data se zobrazí na kartě Vlastnosti.

Tip:

Pokud ve stromu správy projektů označíte adresář, projeví se to tak, jako byste vybrali všechny projekty nacházející se v adresáři. V takovém případě je např. dostupná většina položek nabídky umístěných pod tlačítky [Organizovat] a [Extra]. Tak můžete všechny projekty pod jedním adresářem zpracovávat společně (např. Zpracovat automatizovaně).

[Zpracovat]:

Kliknutím na tlačítko přepnete do režimu režim pro zpracování. V režimu pro zpracování můžete zpracovávat obsahy karet Vlastnosti a Struktura.

[Uložit]:

Kliknutím na tlačítko uložíte změny a aktualizace karet Vlastnosti, Statistika, Struktura a Stav v databázi správy projektů. Správa projektů se přepne do režimu zobrazení.

Viz také