Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

Zpracování projektu v režimu víceuživatelského provozu

Aplikace EPLAN umožňuje souběžnou práci několika uživatelů na projektu prostřednictvím počítačové sítě. V tomto režimu tzv. Víceuživatelského provozu však může docházet ke konfliktům, a to například v případech, kdy několik uživatelů zpracovává stejná data současně. Dojde-li k takovému případu, zobrazí se uživatelům informace o této skutečnosti v dialogu.

Hlášení v případě konfliktu

Chcete-li pracovat v datech projektu, která jsou již zpracovávaná jiným uživatelem, informuje vás aplikace EPLAN prostřednictvím dialogu Víceuživatelský konflikt, že to není možné.

V tomto dialogu se zobrazí všichni uživatelé, kteří v daném okamžiku zpracovávají stejná data, spolu s jejich jmény, telefonními čísly, adresami elektronické pošty a názvy pracovních stanic. Pomocí těchto informací tedy budete mít možnost ostatní uživatele telefonicky nebo zprávou elektronické pošty požádat o uvolnění používaných dat nebo o podání zprávy, jakmile uživatelé svoji práci dokončí.

Výše uvedený případ konfliktu však neznamená, že data nelze zobrazit. Data pouze nelze zpracovat, neboť je právě zpracovává jiný uživatel. Po zavření dialogu Víceuživatelský konflikt se v aplikaci EPLAN otevře příslušný dialog vlastností k zobrazení.

Jakmile zpracování dat dokončí první uživatel, budou data opět uvolněna ke zpracování ostatním uživatelům. Změněná data po aktualizaci si prohlédnete pomocí [F5]. Současně se uvolní rovněž pole otevřeného dialogu vlastností.

Upozornění:

  • Upozorňujeme, že pro víceuživatelský režim musí být projekt otevřen v režimu zpracování "Standard". Když projekt otevřete v režimu "Exkluzivně", nemají už k projektu jiní uživatelé přístup.
  • Dialog Víceuživatelský konflikt můžete účelně používat pouze tehdy, když každý uživatel podílející se na víceuživatelském provozu uložil v nastavení příslušná data uživatele (Soubor > Nastavení > Uživatel > Zobrazení > Identifikátor uživatele / adresa).

Zpracování celého projektu v režimu víceuživatelského provozu

U některých pracovních kroků, při nichž se data projektu mění v rámci celého projektu, je přístup k projektu omezen výlučně (exkluzivně) na jednoho uživatele. Jedná se například o tyto případy:

  • Uživatel zpracovává vlastnosti projektu.
  • Uživatel provádí změny v návrhovém prostoru.
  • Uživatel v projektu otevřel správu identifikátorů struktury.
  • Uživatel právě provedl komprimaci, zálohování nebo obnovu projektu.
  • Uživatel provádí synchronizaci kmenových dat do projektu, tedy změní v celém projektu všechny odkazy na kmenová data.

Aplikace EPLAN v takovém případě nedokáže příslušný projekt otevřít v režimu víceuživatelského provozu a ostatním uživatelům, kteří se pokusí projekt otevřít, zobrazí prostřednictvím hlášení o konfliktu, který uživatel má právě k projektu přístup.

Upozornění:

Pokud ve víceuživatelském provozu otevřelo více uživatelů stejný projekt, mohou tito uživatelé přesto přejít do správy identifikátorů struktury. Tak můžete měnit popisy identifikátorů struktury i ve víceuživatelském provozu. V dialogu Označení může popisy ve sloupcích Popis struktury 1-3 a Popis struktury Doplňkové pole [1]-[10] zpracovávat každý identifikátor struktury pouze jeden uživatel současně. Ostatní funkce ke zpracovávání identifikátorů struktury nejsou ve víceuživatelském provozu dostupné a příslušná pole a tlačítka jsou zašedlá.

Bezkonfliktní chování aplikace při vytváření spojů

Při zpracování v grafickém editoru se často vyžadují aktualizované informace o spojích. K tomu máte k dispozici následující příkaz: karta Spoje > skupina příkazů Spoje > Aktualizovat.

V režimu víceuživatelského provozu dojde ke konfliktu pouze v případě, kdy dva uživatelé současně aktualizují spoje či strany ve stejném projektu. Uživatel, který spustil proces jako druhý, je pak aplikací EPLAN informován pomocí dialogu Víceuživatelský konflikt. Pro správné zobrazení provedených úprav spojů je třeba následně opětovně provést vytvoření spojů.

Ke konfliktu nedochází například v těchto případech:

  • Uživatel aktualizuje spoje na jedné straně (nebo u celého projektu), přičemž jiný uživatel současně zpracovává přístroj umístěný na stejné straně.
  • Uživatel aktualizuje spoje na jedné nebo více stranách projektu, přičemž jiný uživatel současně aktualizuje spoje na jiné straně stejného projektu.

Vrácení provedených akcí

Ve víceuživatelském provozu může každý uživatel vrátit pouze akce, které sám provedl. Jestliže uživatel, poté, co jiný uživatel provedl změnu objektu, provede změnu stejného objektu, ztratí první uživatel možnost svoji akci vrátit.

Pokusí-li se první uživatel i přesto pracovní úkon vrátit, obdrží hlášení s informací, že změny nelze vrátit, neboť objekt již změnil jiný uživatel.

Viz také