Denne funktion er kun tilgængelig i visse versionsrelaterede moduler. Info / copyright

Forbindelsesliste: Grundlag

Forbindelseslisten er programmets centrale vindue og udgør grundlaget for dit installationsarbejde. I forbindelseslisten, som er opbygget i tabelform, får du efter åbning eller fortsættelse af et projekt og valg af det ønskede placeringsrum tilbudt de routingsforbindelser, der er i projektet, til redigering af installationsstatussen. Egenskaberne for routingsforbindelserne fungerer i denne forbindelse som kolonneoverskrifter i listen.

Hvis der er indlæst en projektfil af typen *.EPDZ med et 3D-montage-layout, er det efter opbygning af projektet muligt at får vis routingsforbindelserne afhængigt af valgt forbindelsestype, placeringsrum, tavle eller monteringssted.

Ud fra forbindelseslisten er det endvidere muligt at få vist tilslutningssituationen i det valgte placeringsrum i 3D-visningen for hver enkelt routingsforbindelse.

Kolonner i forbindelseslisten

Med undtagelse af forbindelsestypen Kabel kan antal og rækkefølge af viste kolonner i forbindelseslistens toptekst ændres brugerspecifikt. Denne konfigurationsmulighed tilbydes i programmets Indstillinger.

Hvis der vælges forbindelser af typen Ledning (enkeltleder), Lus eller Slange eller Kabelforbindelser, står følgende forbindelsesegenskaber til rådighed som kolonner i forbindelseslisten:

Kolonne

Beskrivelse

Nr.

Viser et fortløbende rækkenummer.

Kilde / mål

Viser komponentbetegnelsen inklusive tilslutningsbetegnelsen for det element, som er forbindelsens kilde / mål. For lange komponentbetegnelser ombrydes, hvis de ikke kan vises i en linje.

Bemærk

Hvis målets komponentbetegnelse indeholder de samme strukturkendetegn som kilden, vises den del af komponentbetegnelsen, som er identisk med kilden, ikke.

Betegnelse

Angiver Forbindelsesbetegnelse for routingsforbindelsen.

Æ

Angiver routingsforbindelsens tværsnit eller diameter.

Længde

Angiver længden på routingsforbindelsen.

Farve

Angiver farven på routingsforbindelsen.

BundtForsortering af routede ledninger før konfektioneringen. Ledninger, der skal routes efter hinanden eller parallelt samles organisatorisk og klargøres til fortrådning som mærkede bundter.

Viser routingsforbindelsens tilknytning til et bestemt bundt.

Kæde

Angiver, om routingsforbindelsen er bestanddel af en serieforbindelse. Egenskaben Kæde vises i stedet for egenskaben Bundt, hvis funktionen SerieforbindelseEn serieforbindelse er en liste med tilslutninger, som forbindes parvis i rækkefølge efter hinanden. er valgt i indstillingerne for visningen.

Routingsrute

Angiver de fuldstændige komponentbetegnelser for de ledningskanaler, der løber gennem routingsforbindelsen.

Status

Viser routingsforbindelsens installationsstatus i form af et farvet punkt. Det skelnes mellem følgende statusser:

Routingsforbindelse er ikke installeret.
Routingsforbindelse er fuldstændig installeret.
Routingsforbindelse er delvist installeret.
Routingsforbindelse skal installeres delvist.
Routingsforbindelse er blevet fjernet.
Routingsforbindelse er spærret mod redigering.

Anvisninger

 • Kolonnerne Nr. og Status er fast bestanddel af forbindelseslisten og kan ikke fjernes i indstillingerne ved konfiguration af kolonner til forbindelseslisten!
 • Vær også opmærksom på, at det ved brugerdefineret konfiguration af kolonnerne kun er muligt at få vist et bestemt antal kolonner.

Hvis der vælges forbindelser af typen Kabel, har du ud over det løbende nummer og status mulighed for at få vist følgende forbindelsesegenskaber som kolonner i forbindelseslisten:

Kolonne

Beskrivelse

Forbindelser

Viser antallet af kabelforbindelser (kabelledere) i kablet.

Kabel-KMB

Viser kablets fuldstændige komponentbetegnelse.

Kabeltype

Angiver kabeltypen.

Længde

Angiver længden på det kabel, der skal routes.

Sorteringsmuligheder

I forbindelseslistens toptekst har du i hver kolonne, med undtagelse af kolonnen Nr., adgang til piletrykknapper, hvormed du ved hver forbindelsesegenskab kan foretage en sortering efter de viste egenskabsværdier.

Søge- og filtermuligheder

Visningen af forbindelseslisten kan dermed reduceres til bestemte routingsforbindelser. Til dette formål er der over topteksten i forbindelseslisten anbragt en søge- og filterlinje.

I søge- og filterlinjen har du mulighed for at begrænse visningen af forbindelseslisten til bestemte forbindelsestyper eller tavler i placeringsrummet. Derudover kan du via søge- og filterlinjen søge og / eller filtrere projektet efter værdierne af bestemte egenskaber for routingsforbindelser.

Bemærk

Søge- og filterlinjen er kun tilgængelig, når installationsmetoden Enkeltvis er indstillet.

Valg af forbindelsestyper

Fra og med version 2.9 understøtter EPLAN Smart Wiring følgende forbindelsestyper – forudsat de er til stede i det valgte placeringsrum i projektet:

 • Ledninger (enkeltledere)
 • Kabel
 • Lus
 • Slanger.

Valget foretages via trykknappen yderst til venstre i søge- og filterlinjen. For den valgte forbindelsestype i forbindelseslisten har du følgende symboler til rådighed:

Ledning (enkeltleder)

Kabel

Lus

Slange.

Bemærk

Hvis det valgte placeringsrum i projektet kun indeholder routingsforbindelser af en enkelt forbindelsestype, er trykknappen udtonet og kan ikke aktiveres.

Tavlevalg

Hvis det åbnede eller fortsatte projekt har placeringsrum med flere tavler, er det kun muligt at få vist routingsforbindelser for den valgte tavle i forbindelseslisten ved hjælp af trykknappen . Du får detaljerede oplysninger på hjælpesiden Vælg placeringsrum, tavler og monteringssteder.

Aktive forbindelsesegenskaber ved søgning og filtrering

Hvis forbindelsestypen Ledning (enkeltleder), Lus eller Slange er valgt i forbindelseslisten, bliver der taget højde for følgende forbindelsesegenskaber ved Søgning:

 • Kilde (komponentbetegnelse)
 • Mål (komponentbetegnelse)
 • Betegnelse (forbindelsesbetegnelse)
 • Æ = Tværsnit / Diameter
 • Bundtnummer / serieforbindelse og -indeks
 • Bemærkning*
 • Ledningstype (ledertype) / slangetype*.

Hvis forbindelsestypen Kabel er valgt, bliver der taget højde for følgende forbindelsesegenskaber ved søgning:

 • Kabel-KMB
 • Kabeltype
 • Bemærkning*.

Hvis forbindelsestypen Ledning (enkeltleder), Lus eller Slange er valgt i forbindelseslisten, bliver der taget højde for følgende forbindelsesegenskaber ved filtrering:

 • Æ = Tværsnit / Diameter
 • Farve
 • Bundt eller Kæde (afhængigt af, om du i indstillingerne til listevisningen har valgt funktionen Serieforbindelse eller ej)
 • Routingsrute
 • Status.

Hvis forbindelsestypen Kabel er valgt, bliver der taget højde for følgende forbindelsesegenskaber ved filtrering:

 • Kabeltype
 • Status.

Anvisninger

 • Bemærk, at hvis forbindelsestypen "Kabel" er valgt, så kan der ikke søges og / eller filtreres i forbindelseslisten efter forbindelsesegenskaber for de enkelte kabelforbindelser (kabelledere).
 • Der kan kun søges og filtreres efter forbindelsesegenskaber med en *, hvis de er gemt i projektfilen med typen *.EPDZ. Disse egenskaber er kun til rådighed i detaljevisningen.

Vi vil gerne lære af dig. For løbende at kunne optimere hjælpesystemet dokumenterer vi din adfærd med Google Analytics (Yderligere oplysninger og opt-out).