Deze functionaliteit is alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Info / Copyright

Verbindingslijst: Basisprincipes

De verbindingslijst is het centrale venster van de toepassing en vormt de basis voor uw installatiewerkzaamheden. In de verbindingslijst, die in de vorm van een tabel is opgebouwd, worden na het openen of voortzetten van een project en het selecteren van de gewenste layoutruimte de in het project voorkomende routeringsverbindingen voor bewerking van de installatiestatus aangeboden. Daarbij dienen de eigenschappen van de routeringsverbindingen als kolomkopteksten van de lijst.

Wanneer een projectbestand van het type *.EPDZ met een 3D-montageopbouw is geladen, kunnen naar gelang de opbouw van het project de routeringsverbindingen afhankelijk van het geselecteerde verbindingstype, layoutruimte, schakelkast of montageplaats worden weergegeven.

Daarnaast is het mogelijk om vanuit de verbindingslijst voor elke routeringsverbinding de aansluitsituatie in de geselecteerde layoutruimte in de 3D-weergaveDe 3D-weergave is een apart weergavebereik in EPLAN Smart Wiring. Dit bereik is zichtbaar wanneer er in het geladen project 3D-informatie beschikbaar is. te laten weergeven.

Kolommen van de verbindingslijst

Met uitzondering van het verbindingstype Kabel kan het aantal en de volgorde van de weergegeven kolommen in de kopregel van de verbindingslijst gebruikergedefinieerd worden gewijzigd. Deze configuratiemogelijkheid bevindt zich in de instellingen van de toepassing.

Wanneer verbindingen van het type Draad (individuele ader), Draadbrug of Slang of wanneer verbindingen van een kabel worden geselecteerd, zijn de volgende verbindingseigenschappen als kolommen in de verbindingslijst beschikbaar:

Kolom

Beschrijving

Nr.

Toont een doorlopend rijnummer.

Bron / doel

Toont de onderdeelcode inclusief de aansluitcode van de component die de bron / het doel van de verbinding is. Te lange onderdeelcodes worden afgebroken, indien deze niet in een regel kunnen worden weergegeven.

Opmerking

Wanneer de onderdeelcode van het doel dezelfde structuurcodes als de bron bevat, wordt het deel van de onderdeelcode dat identiek is met de bron niet weergegeven.

Code

Geeft de verbindingscode van de routeringsverbinding aan.

Æ

Geeft de dwarsdoorsnede of de diameter van de routeringsverbinding aan.

Lengte

Geeft de lengte van de routeringsverbinding aan.

Kleur

Geeft de kleur van de routeringsverbinding aan.

BundelVoorsortering van gerouteerde draden voor de confectionering. Achter elkaar of parallel te routeren draden worden organisatorisch gecombineerd en als gelabelde bundels aan de bedrading ter beschikking gesteld.

Toont de verbondenheid van de routeringsverbinding met een bepaalde bundel.

Ketting

Geeft aan of de routeringsverbinding onderdeel van een verbindingsketting is. De eigenschap Ketting wordt in plaats van de eigenschap Bundel weergegeven, wanneer in de instellingen voor de weergave de optie VerbindingskettingEen verbindingsketting is een lijst met aansluitingen die paarsgewijs op volgorde met elkaar worden verbonden. is gekozen.

Routeringstraject

Geeft de volledige onderdeelcode van de draadkokers aan, waardoor de routeringsverbinding loopt.

Status

Geeft de installatiestatus van de routeringsverbinding in de vorm van een gekleurde punt aan. De volgende statussen zijn mogelijk:

Routeringsverbinding is niet geïnstalleerd.
Routeringsverbinding is volledig geïnstalleerd.
Routeringsverbinding is voor een deel geïnstalleerd.
Routeringsverbinding moet gedeïnstalleerd worden.
Routeringsverbinding is verwijderd.
Routeringsverbinding is voor bewerking vergrendeld.

Opmerkingen

 • De kolommen Nr. en Status vormen een vast onderdeel van de verbindingslijst en kunnen bij de kolomconfiguratie voor de verbindingslijst in de instellingen niet worden verwijderd!
 • Houd er rekening mee dat bij de gebruikergedefinieerde configuratie van de kolommen steeds slechts een bepaald aantal kolommen kan worden weergegeven.

Wanneer verbindingen van het type Kabel worden geselecteerd, zijn naast de doorlopende nummers en de status de volgende verbindingseigenschappen als kolommen in de verbindingslijst beschikbaar:

Kolom

Beschrijving

Verbindingen

Geeft het aantal kabelverbindingen (kabeladers) in de kabel aan.

Kabel-ODC

Geeft de volledige onderdeelcode van de kabel aan.

Kabeltype

Geeft het kabeltype aan.

Lengte

Geeft de lengte van de te routeren kabel aan.

Sorteermogelijkheden

In de kopregel van de verbindingslijst zijn met uitzondering van de kolom Nr. in elke kolom pijlknoppen beschikbaar, waarmee u voor elke verbindingseigenschap de weergegeven eigenschapswaarden kunt sorteren.

Zoek- en filtermogelijkheden

De weergave van de verbindingslijst kan tot bepaalde routeringsverbindingen worden gereduceerd. Hiertoe bevindt zich boven de kopregel van de verbindingslijst een zoek- en filterbalk.

In de zoek- en filterbalk kunt u de weergave van de verbindingslijst tot bepaalde verbindingstypen of schakelkasten in de layoutruimte beperken. Daarnaast kan met de zoek- en filterbalk in het project naar de waarden van bepaalde eigenschappen van routeringsverbindingen worden gezocht en / of erop worden gefilterd.

Opmerking

De zoek- en filterbalk is alleen beschikbaar wanneer de installatiemodus Afzonderlijk is ingesteld.

Selectie van verbindingstypen

Vanaf versie 2.9 ondersteunt EPLAN Smart Wiring de volgende verbindingstypen - voor zover deze in de geselecteerde layoutruimte van het project voorkomen:

 • Draden (individuele ader)
 • Kabels
 • Draadbruggen
 • Slangen.

De selectie voert u uit via de knop geheel links in de zoek- en filterbalk. Voor het verbindingstype dat actueel in de verbindingslijst is geselecteerd, zijn de volgende symbolen beschikbaar:

Draad (individuele ader)

Kabel

Draadbrug

Slang.

Opmerking

Wanneer de geselecteerde layoutruimte in het project alleen routeringsverbindingen van een verbindingstype bevat, wordt de knop grijs weergegeven en kan deze niet worden geactiveerd.

Schakelkastselectie

Wanneer het geopende of voortgezette project over layoutruimtes met meerdere schakelkasten beschikt, kunnen in de verbindingslijst met de knop alleen de routeringsverbindingen van de geselecteerde schakelkast worden weergegeven. Meer informatie hierover vindt u op de Help-pagina Layoutruimtes, schakelkasten en montageplaatsen selecteren.

Verbindingseigenschappen waarmee bij het zoeken en filteren rekening wordt gehouden

Wanneer in de verbindingslijst het verbindingstype Draad (individuele ader), Draadbrug of Slang is geselecteerd, wordt bij het zoeken rekening gehouden met de volgende verbindingseigenschappen:

 • Bron (onderdeelcode)
 • Doel (onderdeelcode)
 • Code (verbindingscode)
 • Æ = Dwarsdoorsnede / Diameter
 • Bundelnummer / Verbindingskettingnummer en -index
 • Opmerking*
 • Draadtype (adertype) / Slangtype*.

Wanneer het verbindingstype Kabel is geselecteerd, wordt bij het zoeken rekening gehouden met de volgende verbindingseigenschappen:

 • Kabel-ODC
 • Kabeltype
 • Opmerking*.

Wanneer in de verbindingslijst het verbindingstype Draad (individuele ader), Draadbrug of Slang is geselecteerd, wordt bij het filteren rekening gehouden met de volgende verbindingseigenschappen:

 • Æ = Dwarsdoorsnede / Diameter
 • Kleur
 • Bundel of Ketting (afhankelijk van het feit of in de instellingen voor de lijstweergave de optie Verbindingsketting is gekozen of niet)
 • Routeringstraject
 • Status.

Wanneer het verbindingstype Kabel is geselecteerd, wordt bij het filteren rekening gehouden met de volgende verbindingseigenschappen:

 • Kabeltype
 • Status.

Opmerkingen

 • Houd er rekening mee dat bij het geselecteerde verbindingstype "Kabel" in de verbindingslijst niet kan worden gezocht naar / gefilterd op de verbindingseigenschappen van de afzonderlijke kabelverbindingen (kabeladers).
 • Er kan alleen worden gezocht naar / gefilterd op verbindingseigenschappen die met een * zijn aangeduid, wanneer deze in het projectbestand van het type *.EPDZ zijn opgeslagen. Deze eigenschappen zijn alleen in de detailweergave beschikbaar.

Wij willen van u leren. Om het Help-systeem continu te verbeteren, documenteren we uw gedrag met Google Analytics (Meer informatie & bezwaarmogelijkheden).