Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Lista połączeń: Podstawy

Lista połączeń jest centralnym oknem aplikacji i tworzy bazę dla prac związanych z instalacją. Na liście połączeń, zawierającej strukturę tabelaryczną, po otwarciu lub kontynuowaniu projektu i wybraniu żądanego obszaru zabudowy oferowane są do edycji stanu instalacji połączenia trasy występujące w projekcie. Właściwości służą przy tym połączeniom trasy jako nagłówki kolumn.

Jeżeli plik projektu typu *.EPDZ został wczytany z zabudową 3D, odpowiednio do struktury projektu można wyświetlać połączenia trasy w zależności od wybranego typu połączenia, obszaru zabudowy, szafy sterowniczej lub miejsca montażu.

Z listy połączeń można wyświetlić dodatkowo możliwości podłączenia dla każdego połączenia trasy w wybranym obszarze zabudowy w widoku 3D.

Kolumny listy połączeń

Z wyjątkiem typu połączenia Kabel można zmienić ilość i kolejność wyświetlanych kolumn w nagłówku listy połączeń, w sposób zdefiniowany przez użytkownika. Taka możliwość konfiguracji dostępna jest w Ustawieniach aplikacji.

Jeżeli zostaną wybrane połączenia typu Przewód (pojedyncza żyła), Mostek drutowy lub Wąż, lub zostaną wybrane Połączenia kabla, dostępne są następujące właściwości połączeń jako kolumny na liście połączeń:

Kolumna

Opis

Nr

Pokazuje bieżący numer wiersza.

Źródło / Cel

Wyświetla identyfikator aparatu z oznaczeniem przyłącza elementu, który jest źródłem / celem połączenia. Zbyt długie identyfikatory aparatu zostaną podzielone, jeżeli nie można ich przedstawić w jednym wierszu.

Wskazówka

Jeżeli identyfikator aparatu celu zawiera takie samo oznaczenie struktury jak źródło, część identyfikatora aparatu identyczna ze źródłem nie jest przedstawiana.

Oznaczenie

Wyświetla Oznaczenie połączenia dla połączenia trasy.

Æ

Podaje przekrój lub średnicę połączenia trasy.

Długość

Podaje długość połączenia trasy.

Kolor

Podaje kolor połączenia trasy.

WiązkaWstępne sortowanie przewodów z wyznaczoną trasą przed konfekcjonowaniem. Przewody układane szeregowo lub równolegle są organizacyjnie łączone w wiązki i udostępniane jako oznakowane wiązki w celu okablowania.

Wyświetla przynależność połączenia trasy do określonej wiązki.

ŁańcuchŁańcuch to lista przyłączy, które są łączone ze sobą szeregowo parami.

Podaje, czy połączenie trasy jest elementem łańcucha połączeń. Właściwość Łańcuch wyświetla się zamiast właściwości Wiązka, jeżeli w ustawieniach dla widoku listy została wybrana opcja Łańcuch.

Ścieżka trasy

Podaje pełne identyfikatory aparatu koryt kablowych, przez które przebiega połączenie trasy.

Stan

Wyświetla stan instalacji połączenia trasy w formie kolorowej kropki. Rozróżnia się następujące stany:

Połączenie trasy nie jest zainstalowane.
Połączenie trasy jest całkowicie zainstalowane.
Połączenie trasy jest częściowo zainstalowane.
Połączenie trasy należy odinstalować.
Połączenie trasy jest usunięte.
Połączenie trasy jest zablokowane do edycji.

Wskazówki

 • Kolumny Nr i Stan są stałą częścią składową listy połączeń i nie można ich usuwać w ustawieniach przy konfiguracji kolumn!
 • Należy również pamiętać, że w przypadku konfiguracji kolumn zdefiniowanej przez użytkownika może być przestawiana stale tylko określona ilość kolumn.

Jeżeli zostaną wybrane połączenia typu Kabel, dostępne są, oprócz bieżącego numeru i stanu, następujące właściwości połączeń jako kolumny na liście połączeń:

Kolumna

Opis

Połączenia

Wskazuje ilość połączeń kablowych zawartych w kablu (żyły kablowe).

ID kabla

Wyświetla pełny identyfikator aparatu kabla.

Typ kabla

Wskazuje typ kabla.

Długość

Podaje długość kabla z wyznaczaną trasą.

Możliwości sortowania

W nagłówku listy połączeń dostępne są w każdej kolumnie, z wyjątkiem kolumny Nr, przyciski strzałek, za pomocą których dla każdej właściwości połączenia można dokonać sortowania w odniesieniu do wyświetlanych wartości właściwości.

Możliwości wyszukiwania i sortowania

Wyświetlanie listy połączeń można w ten sposób ograniczyć do określonych połączeń trasy. W tym celu nad nagłówkiem listy połączeń znajduje się pasek wyszukiwania i filtrowania.

Na pasku wyszukiwania i filtrowania dostępna jest możliwość ograniczenia wyświetlania listy połączeń do określonych typów połączeń lub szaf sterowniczych w obszarze zabudowy. Ponadto za pomocą paska wyszukiwania i filtrowania można wyszukiwać i / lub filtrować według wartości określonych właściwości połączeń trasy w projekcie.

Wskazówka

Pasek wyszukiwania i filtrowania jest dostępny tylko, gdy ustawiony jest tryb instalacji Pojedynczo.

Wybór typów połączenia

Od wersji 2.9 EPLAN Smart Wiring obsługuje - o ile dostępne w obszarze zabudowy projektu - następujące typy połączeń:

 • Przewody (pojedyncze żyły)
 • Kabel
 • Mostki drutowe
 • Węże.

Wyboru należy dokonać za pomocą przycisków po lewej stronie na pasku wyszukiwania i filtrowania. Dla typu połączenia wybranego aktualnie na liście połączeń dostępne są następujące symbole:

Przewód (pojedyncza żyła)

Kabel

Mostek drutowy

Wąż.

Wskazówka

Jeżeli wybrany obszar zabudowy w projekcie zawiera tylko połączenia trasy jednego typu połączeń, przycisk jest wyszarzony i nie jest aktywowany.

Wybór szafy sterowniczej

Jeżeli otwarty lub kontynuowany projekt posiada kilka obszarów zabudowy z kilkoma szafami sterowniczymi, na liście połączeń za pomocą przycisku można wyświetlić tylko połączenia trasy wybranej szafy sterowniczej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie pomocy Wybierz obszary zabudowy, szafy sterownicze i miejsca montażu.

Właściwości połączeń uwzględnione podczas wyszukiwania i filtrowania

Jeżeli na liście połączeń typu połączenia Przewód (pojedyncza żyła), wybrano Mostek drutowy lub Wąż, podczas wyszukiwania uwzględniane są następujące właściwości połączeń:

 • Źródło (identyfikator aparatu)
 • Cel (identyfikator aparatu)
 • Oznaczenie (oznaczenie połączenia)
 • Æ = Przekrój / Średnica
 • Numer wiązki / Numer łańcucha i Indeks łańcucha
 • Uwaga*
 • Typ przewodu (typ żyły) / Typ węża*.

Jeżeli wybrano typ połączenia Kabel, podczas wyszukiwania uwzględniane są następujące właściwości połączeń:

 • ID kabla
 • Typ kabla
 • Uwaga*.

Jeżeli na liście połączeń typu połączenia Przewód (pojedyncza żyła), wybrano Mostek drutowy lub Wąż, podczas Filtrowania uwzględniane są następujące właściwości połączeń:

 • Æ = Przekrój / Średnica
 • Kolor
 • Wiązka lub Łańcuch (w zależności od tego, czy w ustawieniach widoku listy została wybrana opcja Łańcuch lub nie)
 • Ścieżka trasy
 • Stan.

Jeżeli wybrano typ połączenia Kabel, podczas Filtrowania uwzględniane są następujące właściwości połączeń:

 • Typ kabla
 • Stan.

Wskazówki

 • Należy pamiętać, że przy wybranym typie połączenia "Kabel" wyszukiwanie i / lub filtrowanie na liście połączeń nie odbywa się według właściwości połączenia poszczególnych połączeń kablowych (żył kabla).
 • Wyszukiwanie i filtrowanie właściwości połączenia oznaczonych * może zostać wykonane, tylko jeśli zapisano je w pliku projektu typu *.EPDZ. Właściwości te są dostępne tylko w widoku szczegółowym.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).