Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Informacje o wersji

Obszar Funkcja Wersja
Ustawienia

Teraz można skonfigurować prezentację listy połączeń, z wyjątkiem typu połączenia "Kabel". Za pomocą okna dialogowego, które otwiera się za pomocą punktów menu Ustawienia > Kolumny listy połączeń można wygodnie za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść" zestawiać i wyświetlać potrzebne kolumny z żądanymi właściwościami połączeń. Także kolejność właściwości połączeń można dopasować indywidualnie w oknie dialogowym do możliwości produkcji. Ustawioną konfigurację kolumn można dodatkowo zapisać jako schemat i w ten sposób wywołać w razie potrzeby podczas późniejszych prac instalacyjnych. Jako nowe właściwości połączeń dostępne są ponadto typ połączenia i ścieżka trasy.

V 2.9
Ustawienia

W ustawieniach etykiet przewodów i węży dostępna jest teraz możliwość wyboru różnych separatorów dla danych wyjściowych. Do wyboru dostępne są tabulatory, znak akapitu, spacja i znak zdefiniowany przez użytkownika.

V 2.9
Ustawienia W trybie instalacji ustawienia Pojedynczo i Sekwencyjnie zostały usunięte. Standardowo istnieje możliwość edytowania dowolnych połączeń trasy listy połączeń. V 2.9
Ustawienia

W ustawieniach dla trybu instalacji dostępna jest teraz nowa opcja Wire Terminal. Ustawienie powoduje, że w oknie wyboru przy otwieraniu projektu wyświetla się dodatkowe pole wyboru Wczytaj plik "Wire Terminal", które po zaznaczeniu daje możliwość zapisania w projekcie pliku CSV z rozszerzonymi informacjami o połączeniu. Funkcja ta jest wymagana, gdy w procesie produkcji używany jest automat do pełnego konfekcjonowania przewodów Rittal Wire Terminal WT i wstępnie konfekcjonowane przewody dostępne są w magazynach maszyny.

V 2.9
Otwórz / kontynuuj projekt

Przy otwieraniu lub kontynuowaniu projektu, który zawiera więcej niż jeden obszar zabudowy, wyświetla się teraz okno dialogowe wyboru z listą wszystkich obszarów zabudowy zawartych w projekcie. Jeżeli zostanie zaznaczony żądany obszar zabudowy, w oknie dialogowym po prawej stronie wyświetli się podgląd zabudowy występującej w obszarze zabudowy. W oknie podglądu można zbliżać obraz lub zmienić kąt spojrzenia na zabudowę w obszarze zabudowy poruszając myszą lub palcem.

V 2.9
Otwórz / kontynuuj projekt

Do procesu produkcji przy użyciu automatu do pełnego konfekcjonowania przewodów Rittal Wire Terminal WT w EPLAN Smart Wiring istnieje możliwość wczytania dodatkowych wymaganych informacji o połączeniu z oprogramowania maszyny. W tym celu okno dialogowe Otwórz projekt zostało rozszerzone o pole wyboru Wczytaj plik "Wire Terminal" za pomocą którego do pliku typu *.CSV można dodać odpowiednie dane z maszyny. Funkcja ta jest dostępna również jako punkt menu o tej samej nazwie w menu Projekt.

Czytaj więcej

V 2.9
Otwórz / kontynuuj projekt Podczas otwierania projektu na pasku postępu wyświetla się aktualny stan ładowania wczytanego pliku projektu. Dodatkowo wyświetlają się informacje o postępie. W szczególności w przypadku obszernych projektów z długim czasem ładowania możesz przeglądać, w której fazie znajduje się aktualny proces ładowania. V 2.9
Lista połączeń

Lista połączeń w EPLAN Smart Wiring rozpoznaje oprócz przewodów (pojedynczych żył) również połączenia trasy typu Kabel, Mostek drutowy i Wąż, o ile te informacje są zawarte we wczytanym pliku projektu *.EPDZ. Aby przechodzić między żądanymi typami połączeń, po lewej stronie w nagłówku listy połączeń dostępny jest nowy przycisk. Po naciśnięciu przycisku otwiera się menu, za pomocą którego można wybrać żądany typ połączenia. Typy połączenia są przedstawiane na przycisku za pomocą następujących symboli:

Przewód (pojedyncza żyła)

Kabel

Mostek drutowy

Wąż.

V 2.9

Lista połączeń

Zmieniono funkcję filtrowania dla listy połączeń: Na pasku wyszukiwania i filtrowania dostępny jest przycisk z symbolem filtra . Po naciśnięciu przycisku aktywowany jest najpierw tryb filtrowania. W trybie tym w nagłówku listy połączeń przy wszystkich filtrowanych właściwościach połączeń wyświetla się symbol filtra, za pomocą którego wybiera się wartość filtrowania i można zastosować filtr.

Czytaj więcej

V 2.9

Widok 3D

Przy zmianie punktu obserwacji na zabudowę w obszarze zabudowy za pomocą przycisku obroty są teraz wykonywane w krokach co 45°. W ten sposób obsługiwane są teraz również widoki izometryczne obszaru zabudowy.

V 2.9
Widok 3D W widoku głównym wyświetla się pionowy pasek przebiegu, gdy zostanie aktywowany tryb warstw Clipping i zmienisz warstwę przejrzystości. W ten sposób możesz sprawdzić także w widoku głównym, która warstwa przejrzystości jest aktualnie ustawiona, bez potrzeby ciągłej obserwacji czerwonej linii w widoku warstw Clipping. V 2.9

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).