Denna funktionalitet är endast tillgänglig i vissa modulpaket. Info / Copyright

Inre förbindningstabell: Grundläggande

Den inre förbindningstabellen är tillämpningens centrala fönster och bildar grunden till ditt installationsarbete. I den inre förbindningstabellen som har en tabellstruktur erbjuds de dragna förbindningarna som finns i projektet för redigering av installationsstatusen efter att ett projekt har öppnats eller fortsatts och efter valet av önskat layout-utrymme. Samtidigt används de dragna förbindningarnas egenskaper som kolumnöverskrifter på listan.

Om en projektfil av typen *.EPDZ med en 3D-monteringslayout har lästs in kan de dragna förbindningarna visas enligt den valda förbindningstypen, layout-utrymmet, kopplingsskåpet eller monteringsorten beroende på projektets struktur.

Det är dessutom möjligt att visa anslutningssituationen för varje dragen förbindning i det valda layout-utrymmet i 3D-vyn från den inre förbindningstabellen.

Kolumner för den inre förbindningstabellen

Med undantag av förbindningstypen Kabel kan antalet och ordningsföljden på de visade kolumnerna i sidhuvudet för den inre förbindningstabellen ändras användardefinierat. Denna konfigurationsmöjlighet erbjuds i tillämpningens Inställningar.

Om förbindningar av typen Tråd (enkelledare), Trådöverkoppling eller Slang väljs, eller om Förbindningar för en kabel väljs, står följande förbindningsegenskaper till förfogande totalt som kolumner i den inre förbindningstabellen:

Kolumn

Beskrivning

Nr

Visar fortlöpande radnummer.

Källa / mål

Visar postbeteckningen inkl. anslutningsbeteckningen för komponenten som är förbindningens källa / mål. För långa postbeteckningar radbryts om de inte kan visas på en rad.

Anvisning

Om målets postbeteckning innehåller samma strukturbeteckning som källan visas inte postbeteckningens del som är identisk med källan.

Benämning

Visar den dragna förbindningens Förbindningsbeteckning.

Æ

Anger den dragna förbindningens tvärsnitt eller diameter.

Längd

Anger den dragna förbindningens längd.

Färg

Anger den dragna förbindningens färg.

BuntFörsortering av dragna trådar före konfektioneringen. Trådar som ska dras efter varandra eller parallellt sammanfattas organisatoriskt och tillhandahålls som markerade buntar för kablage.

Visar den dragna förbindningens tillhörighet till en viss bunt.

Kedja

Anger om den dragna förbindningen är en del av en förbindningskedja. Egenskapen Kedja visas i stället för egenskapen Bunt om optionen FörbindningskedjaEn förbindningskedja är en lista med anslutningar som ansluts till varandra parvis efter varandra. har valts i inställningarna för visning av listan.

Dragningssträcka

Anger kabelkanalernas fullständiga postbeteckning, som den dragna förbindningen går igenom.

Status

Visar den dragna förbindningens installationsstatus i form av en färgad punkt. Följande statusar skiljs åt:

Dragen förbindning inte installerad.
Dragen förbindning fullständigt installerad.
Dragen förbindning delvis installerad.
Dragen förbindning måste avinstalleras.
Dragen förbindning har tagits bort.
Dragen förbindning har spärrats för redigering.

Anvisningar

 • Kolumnerna Nr och Status är en fast del av den inre förbindningstabellen och kan inte tas bort för den inre förbindningstabellen i inställningarna vid kolumnkonfigurationen!
 • Beakta även att alltid endast ett visst antal kolumner kan visas vid den användardefinierade konfigurationen av kolumnerna.

Om förbindningar av typen Kabel väljs står dessutom följande förbindningsegenskaper till förfogande som kolumner i den inre förbindningstabellen, förutom det löpande numret och statusen:

Kolumn

Beskrivning

Förbindningar

Visar antalet kabelförbindningar (kabelledare) som finns i kabeln.

Kabelpostbeteckning

Visar kabelns fullständiga postbeteckning.

Kabeltyp

Anger kabeltypen.

Längd

Anger längden på kabeln som ska dras.

Sorteringsmöjligheter

Pilknappar står till förfogande i varje kolumn i sidhuvudet för den inre förbindningstabellen med undantag av kolumnen Nr, med vars hjälp du kan sortera de visade egenskapsvärdena för varje förbindningsegenskap.

Sök- och filtermöjligheter

Visningen av den inre förbindningstabellen kan reduceras till vissa, dragna förbindningar. Därför finns ett sök- och filterfält ovanför sidhuvudet för den inre förbindningstabellen.

I sök- och filterfältet har du möjlighet att begränsa visningen av den inre förbindningstabellen till vissa förbindningstyper eller kopplingsskåp i layout-utrymmet. Dessutom kan sökning och / eller filtrering ske efter värdena för vissa egenskaper för dragna förbindningar i projektet via sök- och filterfältet.

Anvisning

Sök- och filterfältet står endast till förfogande om installationsläget Enskilt har ställts in.

Val av förbindningstyper

Fr.o.m. version 2.9 stöder EPLAN Smart Wiring följande förbindningstyper – om de finns i projektets valda layout-utrymme:

 • Trådar (enkelledare)
 • Kablar
 • Trådöverkopplingar
 • Slangar.

Du väljer via knappen längst till vänster i sök- och filterfältet. Följande symboler står till förfogande för förbindningstypen som för tillfället har valts i den inre förbindningstabellen:

Tråd (enkelledare)

Kabel

Trådöverkoppling

Slang.

Anvisning

Om det valda layout-utrymmet i projektet endast innehåller dragna förbindningar av en förbindningstyp är knappen grå och kan inte aktiveras.

Kopplingsskåpsval

Om projektet som har öppnas eller fortsatts har layout-utrymmen med flera kopplingsskåp kan endast de dragna förbindningarna för det valda kopplingsskåpet visas i den inre förbindningstabellen med hjälp av knappen . Detaljerad information får du på hjälpsidan Välj layout-utrymmen, kopplingsskåp och monteringsorter.

Förbindningsegenskaper som beaktas vid sökning och filtrering

Om förbindningstypen Tråd (enkelledare), Trådöverkoppling eller Slang har valts i den inre förbindningstabellen beaktas följande förbindningsegenskaper vid Sökning:

 • Källa (postbeteckning)
 • Mål (postbeteckning)
 • Benämning (förbindningsbeteckning)
 • Æ = Tvärsnitt / Diameter
 • Buntnummer / Förbindningskedjenummer och -kedjeindex
 • Anmärkning*
 • Trådtyp (ledartyp) / slangtyp*.

Om förbindningstypen Kabel har valts beaktas följande förbindningsegenskaper vid Sökning:

 • Kabelpostbeteckning
 • Kabeltyp
 • Anmärkning*.

Om förbindningstypen Tråd (enkelledare), Trådöverkoppling eller Slang har valts i den inre förbindningstabellen beaktas följande förbindningsegenskaper vid Filtrering:

 • Æ = Tvärsnitt / Diameter
 • Färg
 • Bunt eller Kedja (beroende på om optionen Förbindningskedja har valts eller inte i inställningarna för listan)
 • Dragningssträcka
 • Status.

Om förbindningstypen Kabel har valts beaktas följande förbindningsegenskaper vid Filtrering:

 • Kabeltyp
 • Status.

Anvisningar

 • Beakta att sökning och / eller filtrering efter förbindningsegenskaper för de enskilda kabelförbindningarna (kabelledare) inte kan ske i den inre förbindningstabellen vid vald förbindningstyp "Kabel".
 • Sökning och filtrering efter förbindningsegenskaper som har markerats med en * kan endast ske om de har sparats i projektfilen av typen *.EPDZ. Dessa egenskaper är endast tillgängliga i Detaljvy.

Vi vill lära oss av dig. För att förbättra hjälpsystemet kontinuerligt dokumenterar vi ditt beteende med Google Analytics (Ytterligare information & invändningsmöjligheter).