Denna funktionalitet är endast tillgänglig i vissa modulpaket. Info / Copyright

Utgåva

Område Funktionalitet Version
Inställningar

Med undantag av förbindningstypen "Kabel" är visningen av den inre förbindningstabellen nu konfigurerbar. Nödvändiga kolumner med önskade förbindningsegenskaper kan lätt sammanställas och visas via "Drag & Drop" med hjälp av en dialog som du kan hämta via menypunkterna Inställningar > Kolumner inre förbindningstabell. Även förbindningsegenskapernas ordningsföljd kan anpassas helt individuellt till respektive tillverkningssituation via dialogen. Dessutom kan den inställda kolumnkonfigurationen sparas som schema och därmed hämtas vid senare installationsarbeten vid behov. Dessutom står förbindningstypen och dragningssträckan till förfogande som nya förbindningsegenskaper.

V 2.9
Inställningar

I inställningarna för skylttexten för trådar och slangar har du nu möjlighet att välja olika skiljetecken för utdata. Tabbtecknet, radbrytning, mellanslag och ett användardefinierat tecken kan väljas.

V 2.9
Inställningar Inställningarna Enskilt och Sekventiellt har tagits bort i installationsläget. Som standard är det möjligt att redigera valfria, dragna förbindningar i den inre förbindningstabellen. V 2.9
Inställningar

Den nya optionen Wire Terminal finns i inställningarna för installationsläget. Inställningen gör så att ytterligare en kryssruta Läs in filen "Wire Terminal" visas i valdialogen när ett projekt öppnas, som möjliggör att en CSV-fil med utökad förbindningsinformation kan tas med i projektet vid aktiveringen. Denna funktionalitet krävs om trådkonfektioneringsautomaten Rittal Wire Terminal WT är integrerad i tillverkningsprocessen och de förkonfektionerade trådarna tillhandahålls i maskinens magasiner.

V 2.9
Öppna / fortsätt projekt

När ett projekt öppnas eller forsätts, som har fler än ett layout-utrymme, visas nu en valdialog med en lista med alla layout-utrymmen som finns i projektet. När önskat layout-utrymme markeras får du en förhandsvisning av monteringslayouten som finns i layout-utrymmet till höger i dialogen. I förhandsvisningsfönstret är det möjligt att zooma eller förändra blickvinkeln på monteringslayouten i layout-utrymmet via rörelser med musen eller ett finger.

V 2.9
Öppna / fortsätt projekt

I EPLAN Smart Wiring är det nu möjligt att läsa in ytterligare, nödvändig förbindningsinformation från maskinens programvara för tillverkningsprocessen med trådkonfektioneringsautomaten Rittal Wire Terminal WT. Dialogen Öppna projekt har utökats med kryssrutan Läs in filen "Wire Terminal" för detta, som en fil av typen *.CSV med motsvarande data från maskinen kan läggas till med. Denna funktionalitet står även till förfogande i menyn Projekt som menypunkt med samma namn.

Läs även

V 2.9
Öppna / fortsätt projekt När projekt öppnas visar nu en stapelindikering den inlästa projektfilens aktuella inläsningsstatus. Dessutom visas information om statusen. Särskilt vid omfattande projekt med långa inläsningstider får du en överblick över i vilken fas den aktuella inläsningen befinner sig i. V 2.9
Inre förbindningstabell

Den inre förbindningstabellen i EPLAN Smart Wiring identifierar nu även dragna förbindningar av typen Kabel, Trådöverkoppling och Slang, förutom trådar (enkelledare), om denna information finns i den inlästa projektfilen av typen *.EPDZ. Längst till vänster i sidhuvudet för den inre förbindningstabellen står en ny knapp till förfogande för växling mellan de önskade förbindningstyperna. När knappen aktiveras öppnas en meny som du kan välja önskad förbindningstyp via. Förbindningstyperna visas med följande symboler på knappen:

Tråd (enkelledare)

Kabel

Trådöverkoppling

Slang.

V 2.9

Inre förbindningstabell

Ändrad filterfunktionalitet för den inre förbindningstabellen: I sök- och filterfältet finns nu en knapp med en filtersymbol . När knappen aktiveras aktiveras först filterläget. I detta läge visas en filtersymbol för alla förbindningsegenskaper som kan filtreras i sidhuvudet för den inre förbindningstabellen, som filtervärdet kan väljas och filtret kan användas via.

Läs även

V 2.9

3D-vy

När betraktningspunkten på monteringslayouten i layout-utrymmet ändras via knappen utförs rotationen nu i steg om 45°. Därmed stöds nu även isometriska vyer för layout-utrymmet.

V 2.9
3D-vy I huvudvyn visas nu en vertikal rullningslist, så snart clipping-nivåläget har aktiverats och du förändrar vydjupsnivån. Därmed får du även en orientering i huvudvyn, vilket vydjup som har ställts in för tillfället, utan att den röda linjen i clipping-nivåvyn måste observeras. V 2.9

Vi vill lära oss av dig. För att förbättra hjälpsystemet kontinuerligt dokumenterar vi ditt beteende med Google Analytics (Ytterligare information & invändningsmöjligheter).