Denna funktionalitet är endast tillgänglig i vissa modulpaket. Info / Copyright

Registerkort egenskaper

I detta registerkort visas de produktgruppsspecifika egenskaperna i en tabell beroende på vilken produktgrupp som har valts för en artikel och kan redigeras av dig.

Överblick över de viktigaste dialogelementen:

Tabell:

Tabellen har en trädstruktur, varvid de flesta översta noderna motsvarar benämningarna på de tidigare registerkorten som stod till förfogande fram till version 2.6. När artikelhanteringen startas första gången visas alla noder som standard. Om du ändrar detta, t.ex. döljer noden Skapade / ändrade datauppgifter, gäller denna inställning för alla artiklar oberoende av produktgruppen.

Tips:

Egenskaper med en mörkgrå bakgrund visar att något inte stämmer med respektive artikel. Om du t.ex. har tilldelat egenskapen Kontaktdon: Kontaktstifttyp till ett relä (genom att du har ändrat produktgruppen tillfälligt) påpekar den mörkgrå färgen att en egenskap, som inte gäller för motsvarande produktgrupp, har tilldelats här. Sådana egenskaper kan tas bort ur tabellen via kontextmenypunkten Radera. Denna kontextmenypunkt står endast till förfogande för egenskaper med en mörkgrå bakgrund.

Kontextmeny:

Kontextmenyn gör – beroende på fälttyp (t.ex. datum, hela tal, flerspråkig) – menypunkter tillgängliga som t.ex. visningen av tabeller kan påverkas med eller värdena i fälten kan redigeras med beroende på situation. En översikt över dessa kontextmenypunkter finns i avsnittet Kontextmenypunkter.

Dessutom står följande, dialogspecifika kontextmenypunkter till förfogande:

Menypunkt

Betydelse

Gå till

Står endast till förfogande för egenskaper som hänvisar till en annan artikel (t.ex. egenskapen Artikelnummer för hållare för samlingsskena för artiklar i produktgruppen "Samlingsskenor"). Hoppar direkt till den angivna artikeln inom artikelhanteringen.

Se också